Account aanvragen Mijn gegevensdiensten

Account aanvragen Mijn Gegevensdiensten - stap 1 van 2

U kunt zelf een account aanvragen voor Mijn Gegevensdiensten. Het opgegeven e-mailadres wordt uw inlognaam. Gebruik hiervoor uw zakelijk e-mailadres, hiermee kunnen wij zien voor welke organisatie u werkt. Na uw aanvraag ontvangt u een e-mail om uw account te activeren.

Velden met een * zijn verplicht.

Aanhef *

Ga verder Annuleren

Account aanvragen Mijn Gegevensdiensten - stap 2 van 2

U kunt zelf een account aanvragen voor Mijn Gegevensdiensten. Het opgegeven e-mailadres wordt uw inlognaam. Gebruik hiervoor uw zakelijk e-mailadres, hiermee kunnen wij zien voor welke organisatie u werkt. Na uw aanvraag ontvangt u een e-mail om uw account te activeren.

Velden met een * zijn verplicht.

Kies uw organisatie

Account aanvragen

Ga naar de e-mail om uw aanmelding te bevestigen.

Wij hebben uw aanvraag voor een account voor Mijn Gegevensdiensten ontvangen. U heeft een e-mail ontvangen waarmee u uw account kunt activeren. Via de link in de e-mail komt u op de inlogpagina van Mijn Gegevensdiensten.

Als eerste gebruiker bent u automatisch de beheerder voor uw organisatie. U beheert de accounts binnen uw organisatie, en u kent rechten toe aan collega's.

Na het inloggen komt u op een algemene pagina met uitleg over het aanvragen van producten. Ook ziet u de gegevens van uw organisatie zoals die bij ons bekend zijn. U kunt de gegevens van uw organisatie wijzigen door op de naam van uw organisatie te klikken.

Wat kunt u met een account voor Mijn Gegevensdiensten?

Mijn Gegevensdiensten is de beveiligde omgeving voor zakelijke relaties die gegevens met UWV mogen of moeten uitwisselen.

U kunt op Mijn Gegevensdiensten digitaal gegevens bekijken en zaken regelen, bijvoorbeeld:

 • een gegevensproduct aanvragen;
 • uw producten ophalen (na afsluiten van een leveringsovereenkomst);
 • uw deelnemersbestanden aanleveren;
 • de historie van leveringen inzien (tenzij met u een andere leveringsafspraak is gemaakt).

Let op:

Mijn Gegevensdiensten is voor afnemers van gegevensdiensten. Bent u werkgever en wilt u toegang tot de online omgeving waar u al uw zaken rond werknemersverzekeringen regelt? Meldt u dan aan op het werkgeversportaal.

Naar het werkgeversportaal

Gebruiksvoorwaarden Mijn Gegevensdiensten versie 1.0, 13 december 2012

 

Artikel 1 Begrippen en afkortingen

In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • beveiligingsincident
  een gebeurtenis binnen of buiten het Mijn Gegevensdiensten die een bedreiging vormt of kan vormen voor de betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid of beschikbaarheid van Mijn Gegevensdiensten;
 • gebruiker
  een ieder die gebruikmaakt van Mijn Gegevensdiensten;
 • gebruiksvoorwaarden
  de voorwaarden waaronder een gebruiker inlogt en gebruikmaakt van de functionaliteiten van Mijn Gegevensdiensten;
 • persoonsgegevens
  elk gegeven betreffende een ge�dentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • notificatie
  het e-mailbericht dat aan de gebruiker wordt verstuurd;
 • UWV
  Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
 • webdienst
  een beschikbare elektronische dienst van UWV binnen Mijn Gegevensdiensten;
 • website
  https://gegevensdiensten-portaal.uwv.nl en/of http://www.uwv.nl/zakelijk/gegevensdiensten;
 • Mijn Gegevensdiensten
  persoonlijke internetpagina, ondergebracht op de website, die de gebruiker ondersteunt bij het gebruikmaken van een webdienst.

Artikel 2 Toegang en gebruik

1.UWV stelt Mijn Gegevensdiensten voor onbeperkte duur aan de gebruiker ter beschikking, tenzij op grond van artikel 5 de toegang tot Mijn Gegevensdiensten be�indigd wordt.
2.UWV brengt voor de toegang tot en gebruik van Mijn Gegevensdiensten geen kosten in rekening.
3.De gebruiker neemt kennis van de gebruiksvoorwaarden en accepteert deze voordat hij van Mijn Gegevensdiensten gebruikmaakt. Met deze acceptatie maakt de gebruiker kenbaar dat hij langs deze elektronische weg voldoende bereikbaar is. De gebruiker ontvangt mogelijk geen papieren post meer.
4.Bij gebruik van Mijn Gegevensdiensten dient de gebruiker te handelen overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden en door UWV gegeven aanwijzingen.
5.Ten behoeve van de notificatie van e-mailberichten die door Mijn Gegevensdiensten aan de gebruiker worden gestuurd, verstrekt de gebruiker aan Mijn Gegevensdiensten zijn e-mailadres.
6.Het is gebruiker alleen toegestaan Mijn Gegevensdiensten te gebruiken voor het doel waarvoor toegang is verleend.
7.De gebruiker die gebruik maakt van Mijn Gegevensdiensten verplicht zich ertoe, regelmatig Mijn Gegevensdiensten te raadplegen en zijn leveringen van de overeengekomen gegevensproducten op te halen. De leveringen worden gedurende een beperkte periode beschikbaar gesteld. Deze periode wordt per gegevensproduct bepaald. Om technische redenen kan geen garantie worden gegeven, dat verzonden notificaties ook daadwerkelijk worden afgeleverd. De notificatie wordt slechts als service verzonden.

Artikel 3 Inspanningsverplichting

1.UWV heeft een inspanningsverplichting ten opzichte van de gebruiker voor de instandhouding van een ononderbroken toegang tot Mijn Gegevensdiensten en daaraan gerelateerde diensten.

Artikel 4 Beveiliging

1.UWV treft alle passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker.
2.UWV kan te allen tijde, zonder voorafgaande bekendmaking, de toegang tot Mijn Gegevensdiensten onderbreken indien er sprake is van een beveiligingsincident of een dreiging daartoe.
3.UWV zal zo mogelijk voorafgaand aan de in het voorgaande lid genoemde onderbreking de gebruiker via een bericht binnen Mijn Gegevensdiensten of via de website informeren over de aard en verwachte duur van de onderbreking.
4.De gebruiker is verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn eigen systeem inclusief internetverbinding.
5.Indien de gebruiker kennis heeft van misbruik of oneigenlijk gebruik door een derde van Mijn Gegevensdiensten, meldt de gebruiker dit onverwijld aan UWV via het telefoonnummer van Klantenservice: (020) 687 24 00. UWV kan als gevolg van deze melding de toegang tot Mijn Gegevensdiensten met onmiddellijke ingang be�indigen.
6.Indien UWV kennis heeft van (een vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik van Mijn Gegevensdiensten kan UWV het account van de gebruiker (tijdelijk) blokkeren. Dit betekent dat de gebruiker geen toegang heeft tot zijn account en dat de gebruiker geen berichten en of specificaties kan sturen of ontvangen.

Artikel 5 Be�indiging

1.UWV kan de gebruiker de toegang tot Mijn Gegevensdiensten of delen daarvan be�indigen indien:
a.sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik door de gebruiker als bedoeld in artikel 4;
b.de gebruiker te kennen geeft de (gewijzigde) gebruiksvoorwaarden niet te accepteren;
c.zich bijzondere omstandigheden voordoen op grond waarvan UWV genoodzaakt is de toegang te be�indigen.

Artikel 6 Wijziging gebruiksvoorwaarden

1.UWV heeft het recht de gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding wordt de gebruiker hierover via de website ge�nformeerd, en wordt de gebruiker in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de gewijzigde gebruiksvoorwaarden.
2.De gewijzigde gebruikersvoorwaarden zijn automatisch van toepassing, tenzij de gebruiker expliciet bij UWV aangeeft dat hij de voorwaarden niet accepteert. Dit dient te gebeuren binnen zes weken na publicatie van de gewijzigde gebruiksvoorwaarden, door middel van het opzeggen van het account bij UWV.
3.UWV draagt zorg voor publicatie van de geldende versie van de gebruiksvoorwaarden op de website.